องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ + นายนัฐพล เดชสุภา
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 06-2297-8946
  อีเมล์ +
prachantakham.abt@gmail.com
  ชื่อ + นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 06-4494-7826
  อีเมล์ + prachantakham.abt@gmail.com
  ชื่อ +
นางธัญยธรณ์ บ้วทอง
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 08-7004-6596
  อีเมล์ + prachantakham.abt@gmail.com
  ชื่อ +
นางสาวเนตรนภา โกมลแมน
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 09-0776-1834
  อีเมล์ + prachantakham.abt@gmail.com
  ชื่อ +
นายอาณัติ ทันตวิวัฒนา
  ตำแหน่ง +
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 086-3075508
  อีเมล์ + prachantakham.abt@gmail.com
  ชื่อ +
นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 088-5760794
  อีเมล์ + prachantakham.abt@gmail.com